Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług oraz personalizacji reklam. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Przeglądanie strony i wykonywanie na niej akcji oznacza zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie.

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 21:00 | Sobota 10:00 - 14:00 | Niedziela 12:00 - 18:00 Cena połączenia wg stawek operatora

+48 22 451 00 10

Złoto Pustyni 3* z wypoczynkiem 4*

Wypoczynek + zwiedzanie

Kod oferty: FTR 92766/37

Sunny

30°C Sunny

Średnia temperatura w dzień w wybranym terminie podróży

Kliknij aby aktywować
Złoto Pustyni 3* z wypoczynkiem 4*
Zdjecie: 1 z 22
Mapa
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
touroperator:
Zadaj pytanie
Schowek Prześlij Drukuj Zadaj pytanie
touroperator:
Oferta dostępna

Oferta z dnia 10.03.2021 została sprzedana. Brak wolnych miejsc w poprzednim terminie.
Wybrano pierwszy dostępny termin 10.03.2021

Rezerwacja wstępna

Wypełnienie formularza rezerwacji wstępnej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.

2+0
7 dni
10.03.2021 - 17.03.2021
śniadania (BB)
2 osoby
(2 dorosłych)
Zmień
7 dni
(10.03 - 17.03.2021)
Zmień
10 marca 2021
(środa)
Zmień
BB
(śniadania)
Zmień

Podróż z:
śro 10.03.2021  
Warszawa - Dubaj
 
śro 17.03.2021  
Dubaj - Warszawa
 
Dostępne opcje zakwaterowania ( dla 2 osób dorosłych )
pokój dwuosobowy (Pokój dwuosobowy)
Dodatkowe ubezpieczenie podróżne "Kup sobie spokój"

Warunki i zakres ubezpieczenia - pakiet Premium

287,84
/ całość
Ubezpieczenie kosztów leczenia do 1 000 000 120 000
Cena całkowita
5 980
PLN
Wczytywanie...
Podsumowanie rezerwacji

5 980,00
Wczytywanie...
Kliknij aby aktywować
Kategoria
Regio
Emiraty Arabskie
Opis

Dubaj - Abu Dhabi - Ras Al Khaimah (wypoczynek)

Dzień 1. Warszawa - Dubaj.  Wylot z lotniska Chopina w Warszawie. Wieczorny przylot do Dubaju. Transfer do hotelu, zakwaterowanie.

Dzień 2. Dubaj.  Po ś niadaniu zwiedzanie Dubaju - stolicy handlu, symbolu arabskiego sukcesu. Dubaj jest miastem, któ re harmonijnie ł ą czy tradycję z nowoczesnoś cią. Wycieczkę rozpoczynamy od przystanku przy sł ynnym hotelu Burj Al Arab. Nastę pnie przejazd wzdł uż nadziemnej kolei Zabeel, do usytuowanej na wschodnim wybrzeż u dzielnicy Burj Dubaj gdzie zobaczymy zespó ł budowli wzniesionych na począ tku XX stulecia przez irań skich kupcó w - Bastakiję , gdzie znajdują się "wież e wiatru". Kolejny punkt programu to Fort Fahidi, uznawany za najstarszy budynek w Dubaju (zamknię ty w pią tki). Obecnie mieś ci się tu Muzeum Historii. Przepł yniemy Dubai Creek wodną taksó wką i odwiedzimy targ przypraw i sł ynny gold souk - najwię kszy na ś wiecie rynek zł ota. Na zakoń czenie przejedziemy wzdł uż plaż y Jumeirah w pobliż u sł awnej Wyspy Palmy, na rynek Souq Madinat Jumeirah. Nastę pnie wizyta w centrum handlowym Mall of Emirates z widokiem na stok narciarski Ski Dubai. Dubai Mall - najwię ksze centrum handlowe ś wiata i wizyta w Burj Dubai (Burj Khalifa) - najwyż szym budynku ś wiata, z któ rego rozcią ga się oszał amiają cy widok na okolicę (bilety dodatkowo pł atne). Wieczorem dla chę tnych (fakultatywnie) rejs i kolacja Dhow Cruise - przejaż dż ka tradycyjną drewniana ł odzią arabską po Dubai Creek, przy akompaniamencie muzyki na ż ywo. Wieczorem powró t do hotelu i nocleg.

Dzień 3. Dubaj.  Po ś niadaniu czas wolny na zakupy. Po poł udniu Desert Safari (fakultatywnie) - wyjazd w kierunku Hatta i Omanu. Wjazd na bezkresną pustynię i szaleń cza (ale w peł ni bezpieczna) jazda samochodami terenowymi po piaszczystych wydmach. Na zakoń czenie zatrzymamy się na farmie wielbł ą dó w, ż eby zobaczyć z bliska te "pustynne okrę ty". O zachodzie sł oń ca postó j na sesje fotograficzną. Nastę pnie dotrzemy do obozowiska na pustyni, gdzie zostaniemy przywitani w stylu arabskim - lokalną kawą. Nastę pnie kolacja - orientalny bufet i barbecue (sał atki, specjał y kuchni arabskiej, napoje bezalkoholowe w cenie, dodatkowo pł atne napoje alkoholowe i fajka wodna - shisha). Dla chę tnych "tatuaż e" z henny i przejaż dż ka na wielbł ą dzie. Po kolacji przejazd do Dubaju i nocleg.

Dzień 4. Dubaj - Abu Dhabi - Dubaj.  Po ś niadaniu przejazd przez Jebel Ali - najwię kszy obszar przemysł owy w Emiratach, do Abu Dhabi - stolicy Zjednoczonych Emirató w Arabskich. To ultra nowoczesne miasto jest poł oż one na wyspie. Szczyci się duż ą liczbą nowoczesnych drapaczy chmur, ale ró wnież ogrodó w i parkó w. Dzię ki temu jest uważ ane za najbardziej zielone miasto regionu. Trudno uwierzyć , ż e jeszcze 50 lat temu był tu tylko fort i wioska ocieniona kilkoma palmami! Wycieczkę zaczniemy od zwiedzania w majestatycznym Wielkim Meczecie - najwię kszym na ś wiecie, nastę pnie przejazd obok najbardziej luksusowego hotelu Emirates Palace. Po lunchu (dodatkowo pł atny) przejazd do historycznej wioski upamię tniają cej dawny styl ż ycia miejscowych Arabó w. Przejazd na wyspę Saadiyat, gdzie buduje się kopia Luwru i Muzeum Guggenheima. Na koniec przejazd na Wyspę Yas, gdzie znajduje się najwię kszy na ś wiecie zadaszony park rozrywki - Ferrari World, oraz tor wyś cigó w Formuł y 1, gdzie corocznie odbywa się Grand Prix. Po poł udniu powró t do Dubaju i nocleg.

Dzień 5-7. Dubai – Ras Al Khaimah.  Po ś niadaniu przejazd do Ras Al Khaimah na wypoczynek (3 noce) – pobyt w hotelu 4* ze ś niadaniami (istnieje moż liwoś ć dopł aty do obiadokolacji oraz pakietu All Inclusive oraz wydł uż enia pobytu w Ras al. Khaimah o dodatkowe noclegi – na zapytanie). Dla chę tnych (fakultatywnie) wycieczka w okolice Pó ł wyspu Musandam w Omanie (wizy nie są wymagane). Wcześ nie rano wyjeż dż amy z hotelu i kierujemy się na pó ł noc, trasą wś ró d malowniczego gó rskiego krajobrazu, do granicy mię dzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Omanem. W porcie rybackim Dibba zaokrę tujemy się na rejs, podczas któ rego bę dziemy mogli podziwiać rozsiane po wybrzeż u kamienne domy, wioski rybackie (m. in. wioskę i plaż ę Haffa) oraz malownicze skał y i jaskinie. Opalaniu na pokł adzie bę dą towarzyszył y ką piele, nurkowanie z fajką i wę dkowanie tradycyjnym "sprzę tem" Omań czykó w. Na zakoń czenie rejsu, na pokł adzie serwowany jest lunch, napoje i owoce. Po poł udniu powró t do portu i transfer powrotny do hotelu.

Dzień 8. Ras Al Khaimah - Warszawa.  Po ś niadaniu przejazd na lotnisko i zakoń czenie programu. Wylot powrotny do Polski.

Wyposażenie
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Świadczenia

Cena zawiera

 • przelot bezpoś redni na trasie Polska - Dubaj - Polska
 • opł aty lotniskowe
 • ubezpieczenie KL, NNW
 • zakwaterowanie w hotelu 3 *** w Dubaju (4 noce) i w hotelu 4* w Ras al. Khaimah (3 noce),
 • ś niadania w formie bufetu,
 • lokalny transport klimatyzowanymi autokarami lub minibusami
 • serwis polskoję zycznego przedstawiciela podczas zwiedzania,
Cena nie zawiera
 • obowią zkowa opł ata za wstę py do zwiedzanych obiektó w, obsł uga lokalnych przewodnikó w, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki, bilety kolejowe i inne opł aty lokalne w wysokoś ci ok. 160 USD na osobę jako pakiet pł atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,
 • dopł aty do pokoju jednoosobowego, albo do tań szej opcji podró ż ują cy samotnie (uczestnik moż e być dokwaterowany do innej osoby tej samej pł ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podró ż ują cy samotnie", dopł ata zostanie anulowana
 • lunche podczas wycieczek - ok. 20-25 USD za lunch/os. - nieobowią zkowe, pł atne na miejscu pilotowi
 • obowią zkowe od 31.03.2014. opł aty klimatyczne w hotelach w emiracie Dubaj i Ras Al. Khaimah:

- hotele 4* 15 AED (ok. 4, 5 USD) za pokó j za noc

- hotele 2-3* 10 AED (ok. 3 USD) za pokó j za noc

 • koszty wycieczek fakultatywnych (pł atne pilotowi na miejscu, poza biletem wstę pu na Burj Khalifa - wymagana wcześ niejsza rezerwacja i opł ata przez wylotem z Polski):

- wejś cie do Burj Khalifa - 215 PLN/os.

- Dhow Cruise (rejs tradycyjną ł odzią po zatoce Dubai Creek poł ą czony z kolacją ) - ok. 75 USD/os. (ł ó dź 4*)

- Desert Safari (jeep safari po pustyni - kolacja na pustyni w cenie) - ok. 80 USD/os.

- Musandam Cruise (cał odzienny rejs po Zatoce Omań skiej - lunch w cenie) - ok. 125 USD/os.

W przypadku wylotó w z Katowic (oferta oznaczona znacznikiem Tanie Linie)

  - dopł aty do bagaż u gł ó wnego 20kg - 420 zł /os.

Ceny wycieczek fakultatywnych dotyczą min. 10 os. W przypadku mniejszej liczby uczestnikó w wycieczki odbywają się indywidualnie lub w grupie mię dzynarodowej, a cena od os. moż e być wyż sza.

Hotele w Emiratach Arabskich pobierają zwrotny depozyt podczas meldowania się w hotelu. Depozyt ten wynosi 300-600 AED za pokó j w zależ noś ci od hotelu i moż e być zabezpieczony przez Goś ci kartą kredytową lub gotó wką. Jest on pobierany jako zabezpieczenie na pokrycie kosztó w dodatkowych podczas pobytu (tj. mini bar, internet etc.) i rozliczany w dniu wykwaterowania. Goś cie mogą poprosić o nie pobieranie depozytu i jednoczesne zamknię cie lub opró ż nienie hotelowego mini baru.

Miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opł atą (o cenę i dostę pnoś ć zapytaj sprzedawcę ).

Obsługa na miejscu

W ję zyku polskim.

Informacje wizowe

Wizy:
Od 22.03.2014 przestaje obowią zywać procedura promes wizowych i zniesione zostają opł aty za wizy turystyczne dla obywateli polskich. Polacy otrzymują zgodę na wjazd do Emirató w Arabskich na podstawie paszportu waż nego min. 6 miesię cy, bez dodatkowych opł at.


Uwaga :
  paszporty rezydentó w/obywateli Izraela lub paszporty wydane w Izraelu w myś l przepisó w ZEA nie uprawniają do wjazdu na terytorium ZEA.

Udogodnienia *:
 • Oferty egzotyczne

* Poprawność udogodnień zawsze weryfikuj z opisem hotelu

Ważne informacje:
Prezentowane godziny wylotów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji MSZ przed wycieczką w wybranym kierunku.

Prognozowana pogoda Ras Al Khaimah

23.02.2021 (wtorek)
Sunny
25° C Sunny
Clear
19° C Clear
Wilgotność 36 %
Wiatr: 12 km/h
24.02.2021 (środa)
Sunny
27° C Sunny
Clear
19° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 8 km/h
25.02.2021 (czwartek)
Sunny
28° C Sunny
Clear
20° C Clear
Wilgotność 37 %
Wiatr: 14 km/h
26.02.2021 (piątek)
Sunny
28° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 16 km/h
27.02.2021 (sobota)
Sunny
28° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 41 %
Wiatr: 8 km/h
28.02.2021 (niedziela)
Sunny
28° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 37 %
Wiatr: 11 km/h
01.03.2021 (poniedziałek)
Sunny
28° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 13 km/h
02.03.2021 (wtorek)
Sunny
26° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 44 %
Wiatr: 24 km/h
03.03.2021 (środa)
Sunny
26° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 20 km/h
04.03.2021 (czwartek)
Sunny
26° C Sunny
Clear
19° C Clear
Wilgotność 39 %
Wiatr: 24 km/h
05.03.2021 (piątek)
Sunny
26° C Sunny
Clear
20° C Clear
Wilgotność 37 %
Wiatr: 26 km/h
06.03.2021 (sobota)
Sunny
26° C Sunny
Clear
20° C Clear
Wilgotność 43 %
Wiatr: 19 km/h
07.03.2021 (niedziela)
Sunny
27° C Sunny
Clear
19° C Clear
Wilgotność 41 %
Wiatr: 9 km/h
08.03.2021 (poniedziałek)
Sunny
28° C Sunny
Clear
19° C Clear
Wilgotność 37 %
Wiatr: 11 km/h
09.03.2021 (wtorek)
Sunny
29° C Sunny
Clear
20° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień wylotu
10.03.2021 (środa)
Sunny
30° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 30 %
Wiatr: 11 km/h
Dzień 1
11.03.2021 (czwartek)
Sunny
30° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 18 km/h
Dzień 2
12.03.2021 (piątek)
Sunny
29° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 12 km/h
Dzień 3
13.03.2021 (sobota)
Sunny
29° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 4
14.03.2021 (niedziela)
Sunny
30° C Sunny
Clear
21° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 9 km/h
Dzień 5
15.03.2021 (poniedziałek)
Sunny
31° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 16 km/h
Dzień 6
16.03.2021 (wtorek)
Sunny
31° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 30 %
Wiatr: 18 km/h
Dzień 7
17.03.2021 (środa)
Sunny
31° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 32 %
Wiatr: 17 km/h
18.03.2021 (czwartek)
Sunny
31° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 35 %
Wiatr: 18 km/h
19.03.2021 (piątek)
Sunny
30° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 12 km/h
20.03.2021 (sobota)
Sunny
31° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 29 %
Wiatr: 17 km/h
21.03.2021 (niedziela)
Sunny
31° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 31 %
Wiatr: 17 km/h
22.03.2021 (poniedziałek)
Sunny
31° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 20 km/h
23.03.2021 (wtorek)
Sunny
29° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 14 km/h
24.03.2021 (środa)
Sunny
30° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 33 %
Wiatr: 13 km/h
25.03.2021 (czwartek)
Sunny
31° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 17 km/h
26.03.2021 (piątek)
Sunny
29° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 44 %
Wiatr: 19 km/h
27.03.2021 (sobota)
Sunny
29° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 43 %
Wiatr: 13 km/h
28.03.2021 (niedziela)
Sunny
30° C Sunny
Clear
22° C Clear
Wilgotność 38 %
Wiatr: 14 km/h
29.03.2021 (poniedziałek)
Sunny
31° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 14 km/h
30.03.2021 (wtorek)
Sunny
32° C Sunny
Clear
23° C Clear
Wilgotność 34 %
Wiatr: 17 km/h
31.03.2021 (środa)
Sunny
32° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 31 %
Wiatr: 16 km/h
01.04.2021 (czwartek)
Sunny
32° C Sunny
Clear
24° C Clear
Wilgotność 30 %
Wiatr: 21 km/h

Średnie temperatury w ciągu roku Dubaj

Temperatura
w dzień (°C)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
24 25 28 33 38 40 41 41 39 36 31 26
I połowa roku II połowa roku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Temperatura w dzień (°C)
24 °
25 °
28 °
33 °
38 °
40 °
41 °
41 °
39 °
36 °
31 °
26 °
Temperatura w nocy
w nocy (°C)
15 16 18 21 25 28 30 31 28 24 20 17
Temperatura w nocy (°C)
15 °
16 °
18 °
21 °
25 °
28 °
30 °
31 °
28 °
24 °
20 °
17 °
Średnia liczba
słonecznych dni
 • 26
 • 24
 • 26
 • 28
 • 30
 • 30
 • 31
 • 30
 • 29
 • 30
 • 28
 • 28
Średnia liczbasłonecznych dni
 • 26
 • 24
 • 26
 • 28
 • 30
 • 30
 • 31
 • 30
 • 29
 • 30
 • 28
 • 28
Średnie
opady (mm)
 • 8
 • 3
 • 5
 • 1
 • 4
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 8
Średnieopady (mm)
 • 8
 • 3
 • 5
 • 1
 • 4
 • 0
 • 0
 • 2
 • 1
 • 2
 • 2
 • 8
Ilość dni
deszczowych
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
Ilość dnideszczowych
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
powered by fostertravel.pl
0